با مجوز رسمی از
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مطابق با بخشنامه
شماره: 3/168216
مورخ:1393/9/11
دانلود بخش نامه
راهنمای ثبت نام همایش
دانلود
------------
کلیه گواهینامه های
سمپوزیوم دارای هولگرام
امنیتی و
کد اختصاصی می باشند.

-----------
مزایای ارسال مقاله
و شرکت در همایش ملی
اطلاعات بیشتر
-----------
در تلگرام
به ما بپیوندید
telegram.me/sastech
--------------
ثبت همایش های دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی در پایگاه ISC

ھمایش ملی معماری، شھرسازی وپژوھشھای نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوھش ھای کاربردی Architecture, Urbanism and Demand Oriented Research Based on New Evolution Approach and Practical Research

معماری

1. نظریه ها ، تجارب و رویکردها معماري معاصر
چالش ها و الزامات تحقیقات معماري در دوران معاصر
بررسی رویکردهاي رایج معماري
روشهاي نوین در تحقیقات معماري
2. بررسی ابزارها، تکنولوژي هاي نوین و کاربردي در حوزه طراحی و اجرا ء معماري
علوم رایانه و نرم افزارهاي نوین در طراحی معماري
معماري پارامتریک، بیونیک و بیومورفیک
مصالح و فن آوري هاي نوین در ساز ه هاي معماري
3. معماري و پژوهش هاي اجتماعی
اهمیت معماري در بروز تعاملات اجتماعی
معماري، امنیت و مشارکت اجتماعی
4. تقابل بحران و تحول در معماري
بررسی تحولات معماري و شناخت بحرانهاي ناشی از تحولات در طول زمان
اهمیت بازخوانی معماري بومی و تطابق با تحولات نوین
5. تحولات جهانی در آموزش مهندسی معماري
واکاوي روشهاي آموزش معماري و تجارب مدارس معماري در جهان
دستور زبان و روشهاي طراحی معماري
6. توسعه پایدار در معماري
معماري و نقش آن در توسعه پایدار
معماري زیست مبنا و طراحی اکولوژیکی
مصالح ، سازه و طراحی معماري هوشمند
انرژي هاي تجدید پذیرو کارامد در معماري

شهرسازی

1. برنامه ریزي، طراحی و مدیریت شهري
شهرسازي، تکنولوژي و توسعه نوین شهري
شهرسازي زیست مبنا
تعاملات اجتماعی در فضاهاي شهري
مدرنیته و هویت شهري
مشارکتهاي مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهري
2. توسعه پایدار
حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی
توسعه پایدارو شهرهاي مجازي، شهرهاي الکترونیکی، شهرهاي هوشمند
مدیریت و ارزیابی اثرات زیست محیطی، انرژي هاي نو و تجدید پذیر
سرمایه گذاري، مدیریت درآمد و اقتصاد پایدار
حمل ونقل و توسعه پایدار
3. گردشگري
برنامه ریزي شهري و توسعه گردشگري
راهبردهاي توسعه پایدار گردشگري
ارزیابی هویت ایرانی- اسلامی در مقاصد گردشگري
مدیریت شهري و توسعه گردشگري نوین
4. شهرهاي خلاق
شهرهاي خلاق و گسترش هاي شهري نوین
شهرهاي خلاق در حوزه محیط زیست، حمل و نقل شهري و قوانین شهري
شهرهاي خلاق در حوزه پژوهشهاي اجتماعی
5. منظر شهري
مبانی برنامه ریزي، طراحی و اجرا در منظر شهري
اصول اکولوژیکی در مدیریت منظر شهري
عناصر سازنده و هویت بخش در مناظر شهري سنتی و شهرهاي جدید
منظر شهرهاي اسلامی، آسیبشناسی، چالش ها و تجارب موفق جهانی
6. مدیریت بحران شهري
برنامه هاي کاهش خطرات زلزله در شهرهاي زلزله خیز
کاهش آسیبپذیري، مقاوم سازي و بهسازي اماکن و شریانهاي شهري